Smithfield Ham, Honey, Thinly Sliced 16 Oz

Premium deli meat. No MSG.