Wick Fowler's Chili Kit, 2 Alarm, Texas Style 3.3 oz